Điểm số năm học 2017-2018

Cập nhật điểm trung bình tất cả các môn học của khối 10 và khối 11. (07/05/18 17:40)

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (17/08/18 17:04)

Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
(17/08/18 17:02)

Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com